Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Zamieszczone produkty oraz ceny nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Eurowent – Instalacje zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez dodatkowego powiadomienia klienta.
 2. Zamawiający składając zamówienie w Eurowent – Instalacje potwierdza, że zapoznał się z poniższymi warunkami realizacji zamówienia i akceptuje je.

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia wszystkich parametrów sprzętu przedstawionego w ofercie. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za wybór urządzenia dokonany przez Zamawiającego, w szczególności, za jego nieprzydatność zgodnie z oczekiwanym przeznaczeniem.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu dostawy lub też rezygnacji z jego realizacji w szczególnych wypadkach . Dotyczy to działania siły wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od Sprzedającego.
 4. Na zamówieniu Zamawiający powinien podać numer oferty handlowej celem uzyskania odpowiednich rabatów.
 5. Anulowanie zamówionego towaru może nastąpić najpóźniej do 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i bezwzględnie wymaga pisemnej akceptacji Sprzedającego.
 6. W przypadku anulowania zamówienia po jego wykonaniu, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu równowartość ceny zamówionego towaru, celem pokrycia kosztów związanych z realizacją zamówienia. Anulacja zamówienia nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty.
 7. W przypadku anulacji zamówienia przez Kupującego w trakcie jego realizacji, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu zwrotu poniesionych kosztów (w zależności od stopnia wykonania zamówienia).
 8. Do chwili pełnej zapłaty należności za towar, Sprzedający zachowuje prawo własności towaru wydanego lub dostarczonego Kupującemu.

Cenniki i ceny

 1. Ceny towarów oferowanych w cenniku są cenami netto bez podatku VAT.
 2. Eurowent – Instalacje zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez odrębnego powiadamiania.

Płatności za towary

 1. Eurowent – Instalacje stosuje niżej podane formy płatności za towar:
  • gotówka przy odbiorze towaru
  • przedpłata przelewem na wskazane konto Eurowent – instalacje lub gotówką w kasie firmy
  • przelew z przedłużonym terminem płatności
 2. Kredytu kupieckiego udzielamy stałym odbiorcom. Warunkiem przyznania kredytu kupieckiego jest pozytywna weryfikacja przez T.U. EULER HERMES
 3. W przypadku zamówienia na towary niestandardowe produkowane na indywidualne życzenie Klienta, Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości ustalonej  indywidualnie.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia liczone jest od momentu wpłynięcia zaliczki na konto Eurowent – Instalacje.
 5. Klienci, którzy posiadają odroczony termin płatności zobowiązani są do dostarczenia listy pracowników upoważnionych do odbioru towaru i dokonywania zakupów. Lista powinna zawierać imię i nazwisko pracownika oraz numer dowodu osobistego lub PESEL.

Dostawa i wydawanie towaru

 1. Oferujemy Państwu 3 możliwości dostaw naszych  wyrobów:
  • odbiór własny z magazynu przy ul. Szkolna 11 w Gądkach
  • wysyłka firmą spedycyjna na koszt Odbiorcy
  • dowóz towaru naszym transportem do odbiorcy w dowolnym miejscu w Polsce
 2. Dokumentem uprawniającym do odbioru towaru jest oryginalny dokument WZ z pieczątką firmy lub z podpisem wystawiającego go handlowca lub magazyniera.
 3. Towar należy odebrać w ciągu 14 dni od daty wystawienia dokumentu WZ. W przypadku przekroczenia tego terminu, Klient zostanie obciążony kosztami magazynowania towaru.
 4. W przypadku odbioru własnego produktu z magazynu Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność oraz ilość wydawanego towaru z dokumentem WZ.
 5. Dokument WZ należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.
 6. W przypadku wysyłki towarów firmą spedycyjną, Klient powinien sprawdzić zgodność oraz ilość towaru z fakturą dostarczoną bądź dokumentem WZ w obecności kuriera. Wszelkie uszkodzenia przesyłki należy zgłosić u kuriera w momencie odbioru. Po takim zgłoszeniu kurier jest zobowiązany sporządzić protokół szkody będący podstawą do otrzymania odszkodowania. Brak protokołu zwalnia firmę kurierską jak i firmę Eurowent-Instalacje od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonego towaru.
 7. Wszelkie rozbieżności z otrzymaną fakturą powinny być zgłoszone w ciągu 3 dni roboczych w formie pisemnej. Po upływie tego czasu reklamacja nie będzie rozpatrzona.
 8. Przy odbiorze własnym Klienta, Eurowent – Instalacje ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. W przypadku dostawy wysyłkowej odpowiedzialność za towar przechodzi na przewoźnika w momencie przekazania towaru kurierowi.
 9. Wysyłki realizowane transportem Eurowent – Instalacje podlegają takim samym zasadom jak przy odbiorze towaru z magazynu. Kierowca dostarcza towar wraz z dokumentem WZ wg którego należy sprawdzić zgodność dostawy co do ilości i nazwy towaru.
 10. Koszty dostawy towaru ponosi Kupujący, chyba że uzgodniono inaczej.

Reklamacje i gwarancje

 1. Wszystkie sprzedawane produkty objęte są gwarancją przez Eurowent – Instalacje lub danego producenta.
 2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek złego przechowywania, transportowania towarów oraz montowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 3. Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia gwarancyjne przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 4. Koszt transportu w wypadku uzasadnionych reklamacji jest zwracany Kupującemu po przedstawieniu listy przewozowego i faktury zapłaty za transport.
 5. Koszt transportu nieuzasadnionej reklamacji  ponosi w całości Kupujący.
 6. Przed odesłaniem reklamowanego towaru należy ustalić z Eurowent -Instalacje sposób wysłania towaru.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia nieuzgodnionej przesyłki.

Zwrot towaru

 1. W związku z obsługą wyłącznie firm oraz z uwagi na charakter sprzedawanego towaru wykonywanego w większości na zamówienie wg indywidualnych wymagań prosimy o rozważne zamawianie towaru ponieważ nie przyjmujemy zwrotów.